Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 175

Phong hoa dieu hanh TVK 176

Phong hoa dieu hanh TVK 177

Phong hoa dieu hanh TVK 178