Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 167

Phong hoa dieu hanh TVK 168

Phong hoa dieu hanh TVK 169

Phong hoa dieu hanh TVK 170

Phong hoa dieu hanh TVK 171

Phong hoa dieu hanh TVK 172

Phong hoa dieu hanh TVK 173

Phong hoa dieu hanh TVK 174