Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 197

Phong hoa dieu hanh TVK 198

Phong hoa dieu hanh TVK 199

Phong hoa dieu hanh TVK 200

Phong hoa dieu hanh TVK 201

Phong hoa dieu hanh TVK 202

Phong hoa dieu hanh TVK 203

Phong hoa dieu hanh TVK 204

Phong hoa dieu hanh TVK 205

Phong hoa dieu hanh TVK 206

Phong hoa dieu hanh TVK 207

Phong hoa dieu hanh TVK 208

Phong hoa dieu hanh TVK 209

Phong hoa dieu hanh TVK 210

Phong hoa dieu hanh TVK 211