Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 192

Phong hoa dieu hanh TVK 193

Phong hoa dieu hanh TVK 194

Phong hoa dieu hanh TVK 195

Phong hoa dieu hanh TVK 196