Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 15 b

Phong hoa dieu hanh TVK 16

Phong hoa dieu hanh TVK 17 a