Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 117

Phong hoa dieu hanh TVK 118

Phong hoa dieu hanh TVK 119

Phong hoa dieu hanh TVK 120

Phong hoa dieu hanh TVK 121

Phong hoa dieu hanh TVK 122

Phong hoa dieu hanh TVK 123

Phong hoa dieu hanh TVK 124

Phong hoa dieu hanh TVK 125

Phong hoa dieu hanh TVK 126

Phong hoa dieu hanh TVK 127

Phong hoa dieu hanh TVK 128

Phong hoa dieu hanh TVK 129 a