Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 109 b

Phong hoa dieu hanh TVK 110

Phong hoa dieu hanh TVK 111 a