Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 93 b

Phong hoa dieu hanh TVK 94

Phong hoa dieu hanh TVK 95

Phong hoa dieu hanh TVK 96 a