Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 89 b

Phong hoa dieu hanh TVK 90

Phong hoa dieu hanh TVK 91

Phong hoa dieu hanh TVK 92

Phong hoa dieu hanh TVK 93 a