Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 84

Phong hoa dieu hanh TVK 85

Phong hoa dieu hanh TVK 86 a