Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 63

Phong hoa dieu hanh TVK 64

Phong hoa dieu hanh TVK 65 a