Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 52

Phong hoa dieu hanh TVK 53

Phong hoa dieu hanh TVK 54

Phong hoa dieu hanh TVK 55

Phong hoa dieu hanh TVK 56

Phong hoa dieu hanh TVK 57

Phong hoa dieu hanh TVK 58

Phong hoa dieu hanh TVK 59 a