Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 29

Phong hoa dieu hanh TVK 30

Phong hoa dieu hanh TVK 31

Phong hoa dieu hanh TVK 32

Phong hoa dieu hanh TVK 33 a