Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 05

Phong hoa dieu hanh TVK 06

Phong hoa dieu hanh TVK 07

Phong hoa dieu hanh TVK 08

Phong hoa dieu hanh TVK 09 a