Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 151

Phong hoa dieu hanh TVK 152

Phong hoa dieu hanh TVK 153

Phong hoa dieu hanh TVK 154

Phong hoa dieu hanh TVK 155

Phong hoa dieu hanh TVK 156

Phong hoa dieu hanh TVK 157

Phong hoa dieu hanh TVK 158

Phong hoa dieu hanh TVK 159

Phong hoa dieu hanh TVK 160

Phong hoa dieu hanh TVK 161

Phong hoa dieu hanh TVK 162

Phong hoa dieu hanh TVK 163

Phong hoa dieu hanh TVK 164

Phong hoa dieu hanh TVK 165

Phong hoa dieu hanh TVK 166