Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 179

Phong hoa dieu hanh TVK 180

Phong hoa dieu hanh TVK 181

Phong hoa dieu hanh TVK 182

Phong hoa dieu hanh TVK 183

Phong hoa dieu hanh TVK 184

Phong hoa dieu hanh TVK 185

Phong hoa dieu hanh TVK 186

Phong hoa dieu hanh TVK 187

Phong hoa dieu hanh TVK 188