Phong Hóa Điều Hành

Cờ bạc Nha phiến – 1898

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

Phong hoa dieu hanh TVK 212

Phong hoa dieu hanh TVK 213

Phong hoa dieu hanh TVK 214

Phong hoa dieu hanh TVK 215