Phỏng dịch hai câu thơ chữ Hán tạc trên cổng trường Petrus Ký

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Khổng mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm

(Giáo Sư Ưng Thiều)

Đạo đức tam cương với ngũ thường,
Trải từ Khổng Mạnh khắc tận xương.
Tây Âu khoa học nay bồi đắp,
Thiết yếu dồi trao trí tỏ tường.

(Phỏng dịch 24.6.15 Kinh Bồng-Trần công Bình)