Phép lịch sự Annam

Les Convenances et les civilités annamites  – 1883.

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://issuu.com/dreamteam1005/docs/ph_p_l_ch_s__annam_-1883-tr__ng_v_n)

 

Phep lich su An nam trang bia dauTrang bìa ngoài

I. L’origine des civilités (principes constitutifs)

II. Certains côtés du caractère des Annamites

III. Civilités hiérarchiques

IV. Civilités domestiques

V. Civilités sociales

Mục lục

Trang bìa cuối

 

PDF trọn bộ: Phép lịch sự Annam – Les Convenances et les civilités annamites  – 1883 – P. J. B. Trương Vĩnh Ký