Petrus Ký, Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn xưa & nay

Hải Cao Minh

Nhớ Sài Gòn một vòng quận 1, quận 5
Ngày 14 tháng 12 năm 2016