Petrus Ky Reunion 63-70 2017

Huỳnh Xuân Sơn (Tứ6/12B7 PK 63-70)