Petit cours de géographie de la Basse-Cochinchine

Saigon : Imprimerie du gouvernement, 1875

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58365329)

 

Petit cours de géographie - TVK 01

Petit cours de géographie - TVK 02

Petit cours de géographie - TVK 03

Petit cours de géographie - TVK 04

Petit cours de géographie - TVK 05

Petit cours de géographie - TVK 06

Petit cours de géographie - TVK 07

Petit cours de géographie - TVK 08

Petit cours de géographie - TVK 09

Petit cours de géographie - TVK 10

Petit cours de géographie - TVK 11

Petit cours de géographie - TVK 12

Petit cours de géographie - TVK 13

Petit cours de géographie - TVK 14

Petit cours de géographie - TVK 15

Petit cours de géographie - TVK 16

Petit cours de géographie - TVK 17

Petit cours de géographie - TVK 18

Petit cours de géographie - TVK 19

Petit cours de géographie - TVK 20

Petit cours de géographie - TVK 21

Petit cours de géographie - TVK 22

Petit cours de géographie - TVK 23

Petit cours de géographie - TVK 24

Petit cours de géographie - TVK 25

Petit cours de géographie - TVK 26

Petit cours de géographie - TVK 27

Petit cours de géographie - TVK 28

Petit cours de géographie - TVK 29

Petit cours de géographie - TVK 30

Petit cours de géographie - TVK 31

Petit cours de géographie - TVK 32

Petit cours de géographie - TVK 33

Petit cours de géographie - TVK 34

Petit cours de géographie - TVK 35

Petit cours de géographie - TVK 36

Petit cours de géographie - TVK 37

Petit cours de géographie - TVK 38

Petit cours de géographie - TVK 39

Petit cours de géographie - TVK 40

Petit cours de géographie - TVK 41

Petit cours de géographie - TVK 42

Petit cours de géographie - TVK 43

Petit cours de géographie - TVK 44

Petit cours de géographie - TVK 45

Petit cours de géographie - TVK 46

Petit cours de géographie - TVK 47

Petit cours de géographie - TVK 48

Petit cours de géographie - TVK 49

Petit cours de géographie - TVK 50

Petit cours de géographie - TVK 51

Petit cours de géographie - TVK 52

PDF trọn bộ: Petit cours de géographie de la Basse-Cochinchine – 1875- P. J. B. Trương Vĩnh Ký


 

Đọc thêm:

Tiểu giáo trình địa lý Xứ Nam Kỳ = Petit cours géographie de la Basse-Cochinchin. / Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Đầu, dịch. Ấn bản 1885; in lần thứ ba. Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 1997. (101 tr.) [web : https://nhatbook.com/wp-content/uploads/2019/03/nhatbook-Ti%E1%BB%83u-Gi%C3%A1o-Tr%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%8Ba-L%C3%BD-Nam-K%E1%BB%B3-Truong-VInh-Ky-1997.pdf ]