Nhạn quá trường không

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ảnh trầm hàn thủy,
Nhạn tuyệt vô tung chi ý.
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
(Hương Hải thiền sư)

Dịch thoát nghĩa bằng thơ lục bát bài thơ chữ hán của Hương Hải Thiền Sư

Nhạn kia lượn mãi trên không,
Vô tình để bóng chìm dòng nước xanh.
Nhạn bay hằng muốn giấu mình,
Nước xanh chẳng muốn lưu hình làm chi
(Kinh Bồng)