Nguyễn Đình Chiểu

Đoàn Xuân Thu
Nguyen Dinh Chieu 01Thầy khóc mẹ đến mù đôi mắt,
Bỏ công danh, về lại đất Ba Tri.
Giặc Tây đến, Nam kỳ thôi đã mất!
Tiếng thơ thầy chống giặc sử còn ghi.
Ta khóc mẹ, không mù đôi mắt,
Bã công danh, thân ta có ra gì.
Giặc Cộng đến, Nam kỳ thôi đã mất!
Ta yếu hèn, run sợ, trốn ra đi.

Nguyen Dinh Chieu 02Về lại đất Ba Tri,
Về lại đất Ba Tri,
Ngàn năm sử sách hãy còn ghi
Nguyễn Đình Chiểu
Vạn thế sư biểu
Bài học hiếu trung
Nghĩ đến thầy, ta lại thẹn lòng ta.

đoàn xuân thu