Người nay đâu tá

Tam Tê (GS Trần Thượng Thủ)

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)