Ngôi Trường Cũ

TN

(nguồn: http://soibien.tripod.com/petruskey.htm)

TrungHocPetrusKySaigon

Xa rồi trường cũ bao năm
Giờ đây nhìn ảnh luyến lưu trong lòng
Trường xưa danh tiếng lẫy lừng
Đủ môn cần thiết môn nào cũng hay
Cương thường, sử sách làu thông
Danh thơm truyền tụng muôn đời không phai
Ra đời nhiều đấng hùng anh
Xông pha khắp chốn đủ môn đủ ngành
Giờ đây mấy chục năm hơn
Lưu vong, mất nước ngôi trương đổi tên
Trương Vĩnh Ký, trường xưa cũ
Tháng năm dài chẳng mất ở lòng ta.