Ban Thư-Viện, Viện Việt-Học, Westminster, California

kính báo:

(nguồn: Kỷ Yếu Triển Lãm Và Hội Thảo Petrus Trương Vĩnh Ký)

Ky Yeu PK 2018 - 167
Chuyên gia thư viện Phạm Lệ Hương

Bằng cứ trên Thư tịch về học giả Petrus Trương Vĩnh Ký có tại trang nhà của các hậu duệ của học giả: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk/index.html [http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk/bibliographie.html] chúng tôi đã bổ túc danh sách này qua việc tìm kiếm trong các thư mục trực tuyến của các thư viện lớn trên thế giới như Thư viện Quốc Gia Pháp (Bibliothèque nationale de France), Hệ thống Worldcat của OCLC (Online Computer Library Center), TV Quốc gia Việt Nam, TV Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Hà Nội,TV Khoa Học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, v.v… và cho vào những đường kết nối với tài liệu trực tuyến tìm thấy trên mạng Internet ngõ hầu tập trung vào một nơi những tài liệu do Petrus Ký viết bằng chữ quốc ngữ cho đến giờ đã hơn 150 năm, ngõ hầu giúp cho các nhà nghiên cứu về học giả Trương Vĩnh Ký có thể tìm kiếm dễ dàng.

Những tài liệu nào được ghi từ website của hậu duệ tác giả mà chúng tôi chưa kiểm chứng được nguồn gốc nhà xuất bản, in năm nào thì chúng tôi để nguyên dạng như có trong bản gốc do gia đình học giả họ Trương thiết lập.

Ngoài Thư tịch kể trên, chúng tôi cũng tham khảo bộ thư tịch Bibliotheca Indonisica, vol. 1-4: Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule indochinoise của Henri Cordier. New York: Burt Franklin, 1967, Tiểu luận cao học Thư viện học của bà Christine Nguyễn, là cháu cố của học giả Trương Vĩnh Ký (Nguyen Christine. Petrus J.B Trương Vĩnh Ký (1837-1898) and the Dissemination of Quoc Ngu: an annotated bibliography of works by and about a Vietnamese Scholar. New York: Queens College. City University of New York, 1995.), Luận án Cao Học Sử của bà Anne Medeline. Pétrus J.B. Trương Vĩnh Ký (1837-1898), un letter Cochinchinois entre deux cultures. Paris: Université Paris 7, Denis Diderot, 1995, v.v.

Về những dẫn mục (entries) có trong thư tịch này, chúng tôi căn cứ vào những nhan đề ghi trên trang nhan đề của sách (title page), nếu nhan đề bằng tiếng Pháp ghi trước nhan đề bằng tiếng Việt, chúng tôi ghi nhan đề tiếng Pháp trước, sau đó đến nhan đề tiếng Việt và cũng làm tham chiếu ngược/xuôi (cross-reference) để độc giả tìm dễ dàng hơn. Chúng tôi dùng sách của Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5th ed. NY.: The Modern Language Association of America, 1999, để thiết lập thư tịch này.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn bà Christine Nguyễn, các hậu duệ của học giả Trương Vĩnh Ký, GS. Nguyễn Văn Sâm, GS. Đoàn Khoách, GS. Trần Huy Bích, Ô. Phạm Phú Minh, Ô. Nguyễn Vũ, Ô. Lê Thành Tôn, Ô. Nguyễn Vy Khanh, Ô. Trần Hữu Phúc Tiến, Ô. Bùi Xuân Đức, Bà Trần Kim Cúc, Bà Nguyễn Thị Nga, Bà Nguyễn Thu Hà, Ô. Đỗ Hữu Chí, GS. Nguyễn Q. Thắng, GS. Lương Văn Hy, Luật sư Winston Phan Đào Nguyên, Bà Nguyễn Bích Thu, Bác sĩ Tiêu Minh Thu, Linh Mục Nguyễn Công Đoan, S.J., đã cung cấp, giúp đỡ tìm tòi, và dịch thuật, nhuận sắc những tài liệu viết bằng Pháp ngữ hay Latin ngữ sang tiếng Việt, cùng những vị có bài viết trên Internet mà chúng tôi không thể liên lạc được để xin phép và dùng những tài liệu quý giá này. Không có sự giúp đỡ tận tình của các quý vị thì chúng tôi không thể hoàn thành công việc khó khăn này.

Nếu quý độc giả có tài liệu muốn đóng góp để chia sẻ với chúng tôi,

xin liên lạc tại e-mail: info@viethoc.com,

xin cám ơn quý vị.

[PLH-hiệu đính ngày 5-6-2019]

***

Based on the bibliography compiled by the descendants of Petrus Truong Vinh Ky http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk/index.htmlhttp://gilbert.tvt.free.fr/ddpk/bibliographie.html, we re-compiled and revised the bibliography by checking the Online Catalogs of the world’s major national libraries such as the Library of Congress (LC), the Bibliothèque natio¬nale de France (BNF), the Worldcat of OCLC (Online Computer Library Center), the Na¬tional Library of Vietnam (NLV), The General Sciences Library of Ho chi Minh cityand more. This was done in order to have more material using the new Romanized Vietnamese “quốc ngữ” and its links. This can make it possible to preserve his work and make it easy for all readers to access.

For the work excerpted from his descendants’ list, we could not verify the publishers and the date of publications; therefore, we left it the way it was written by his descendants from the original bibliography.

Besides the above bibliography written by Petrus Ky’s descendants, we also use the set Bibliotheca Indonisica, vol. 1-4: Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule indochinoise. Henri Cordier. New York: Burt Franklin, 1967, the master thesis of library science written by Christine Nguyen who is Petrus Ky’s great granddaughter (Nguyen Christine. Petrus J.B Trương Vĩnh Ký (1837-1898) and the Dissemi¬nation of Quoc Ngu: an annotated bibliography of works by and about a Vietnamese Scholar. New York: Queens College. City University of New York, 1995.), also a master thesis in history of Anne Medeline. Pétrus J.B. Trương Vĩnh Ký (1837-1898), un letter Cochinchinois entre deux cultures. Paris: Université Paris 7, Denis Diderot, 1995, etc.

About the entries in this bibliography, we entered the fi rst one that appeared on the title page. So the title in the French language appears before the Vietnamese one. However, we made the cross-reference for the title in order to make it easy for readers. We use Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5th ed. NY.: The Modern Language Association of America, 1999, to do this bibliography.

We greatly appreciate the assistance of Mrs. Christine Nguyen, the Trương Vĩnh Ký’s descendants, Prof. Nguyễn Văn Sâm, Prof. Đoàn Khoách, Dr. Trần Huy Bích, Mr. Phạm Phú Minh, Mr. Nguyễn Vũ, Mr. Lê Thành Tôn, Mr. Nguyễn Vy Khanh, Mr. Trần Hữu Phúc Tiến, Mr. Bùi Xuân Đức, Mrs. Trần Kim Cúc, Mrs. Nguyễn Thị Nga. Mrs. Nguyễn Thu Hà, Mr. Đỗ Hữu Chí, Prof. Nguyễn Q. Thắng, Prof. Lương Văn Hy, Mr. Winston Phan Đào Nguyên, Esq., Bà Nguyễn Bích Thu, Dr.Tiêu Minh Thu, Father Nguyễn Công Đoan, S.J., who donated material or helped us to translate and revise Petrus Ky’s works from French or Latin into Vietnamese, and authors of the posted articles on the Internet; whom we could not contact to get their permission. They gave us their precious time and eff ort to collect and use their material. Without their assistance, our work could not have been accomplished.

If the readers have more material to share with us,

please contact The Institute of Vietnamese Studies Library,

Westminster, California, USA

– (http://viethoc.com – E-mail: info@viethoc.com).

We will greatly appreciate it.

[PLH-revised June-05-2019]