Kỷ niệm với học giả Vương Hồng Sển

BS Nguyễn Thượng Vũ

(Nguồn: ĐS Petrus Ký 2009, Hôi AH Petrus Ký Bắc California)