Kỷ niệm trường cũ

Lê Quang

(Nguồn: hội Ái hữu Trung học Trương Vĩnh Ký Paris, nội san số 49 – Thu Đông 2006)