Trang mạng của Hội Ái Hữu Petrus Trương  Vĩnh Ký – Úc Châu là diễn đàn quy tụ các bài viết của quý cựu Giáo sư, cựu nhân viên và cựu học sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn cùng thân hữu, và không nhất thiết phản ảnh chủ trương của Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu. Tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và xuất xứ bài viết của mình.

khoai-lang-sua-chua-xong_page_01

khoai-lang-sua-chua-xong_page_02

khoai-lang-sua-chua-xong_page_03

khoai-lang-sua-chua-xong_page_04

khoai-lang-sua-chua-xong_page_05

khoai-lang-sua-chua-xong_page_06

khoai-lang-sua-chua-xong_page_07

khoai-lang-sua-chua-xong_page_08

khoai-lang-sua-chua-xong_page_09

khoai-lang-sua-chua-xong_page_10

khoai-lang-sua-chua-xong_page_11

khoai-lang-sua-chua-xong_page_12

khoai-lang-sua-chua-xong_page_13

khoai-lang-sua-chua-xong_page_14

khoai-lang-sua-chua-xong_page_15

khoai-lang-sua-chua-xong_page_16

khoai-lang-sua-chua-xong_page_17

khoai-lang-sua-chua-xong_page_18

khoai-lang-sua-chua-xong_page_19

khoai-lang-sua-chua-xong_page_20

khoai-lang-sua-chua-xong_page_21

khoai-lang-sua-chua-xong_page_22

khoai-lang-sua-chua-xong_page_23

khoai-lang-sua-chua-xong_page_24