Hướng về Hà Nội

Nhạc và lời: Hoàng Dương

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017