Hương đồng cỏ nội

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Em là hoa súng mọc bờ ao,
E thẹn trời cho má đỏ đào.
Chân quê mộc mạc nào đâu dám,
Sánh với huệ, hồng vốn phận cao !

15.6.15
thơ thư pháp Kinh Bồng