Hoàn cảnh lịch sử của Trương Vĩnh Ký

Đinh Quang Anh Thái & Nguyễn Xuân Nghĩa (Người Việt Daily News)

(nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-AtZUB3WgKs)

bar_divider

GIỜ GIẢI ẢO: Hoàn cảnh lịch sử của Trương Vĩnh Ký- Với ĐINH QUANG ANH THÁI – NGUYỄN XUÂN NGHĨA Mùng Tám Tháng 12 này tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt sẽ có cuộc Triển Lãm và Hội Thảo về Petrus Trương Vĩnh Ký. Theo lời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, khi xét đoán tiền nhân, ta nên tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử vào thời đại của họ. Petrus Ký sống giữa hai lằn đạn tôn giáo và chính trị, ông chọn giải pháp trường kỳ, không cho mình mà cho người dân, đó là vun bồi và phát triển văn hóa. Am hiểu nhiều ngôn ngữ, cả chục thứ tiếng, ông đi từ ngôn lên ngữ, từ cách nói lên cách viết vì thống nhất được cách viết là củng cố được hồn nước. Ông không theo Pháp vì bổng lộc và từ quan rất sớm để trở về văn hóa. Source: Người Việt Daily News

bar_divider