Giặc Covid

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Lá rơi lác đác buồn ơ,

Người đâu không thấy, chỉ trơ mặt đường

(KB)