Couleurs du Monde PPS – Tiên Giới Thiền Ca

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)