Couleurs du Monde PPS – Petrus Ký trong chúng ta

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)