Couleurs du Monde PPS – Người Hát Trên Non

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)