Couleurs du Monde PPS – Năm Mươi Thương

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)