Couleurs du Monde PPS – Bộ Sưu Tập H.A

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)