Bài 17: TRÊN VUA DƯỚI TÔI

(Chuyện Đời Xưa – Lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

THẰNG hề kia ra giễu một chặp, rồi mới hỏi thằng kia: Đố mầy biết, trên vua dưới ai? Thằng kia nói: Trên vua thì dưới các ông hoàng chớ ai? – Không phải. – Không, thì trên vua dưới các quan tứ-trụ, cùng là triều-đình chớ ai? – Cũng không nữa, nói bậy.

Thằng kia mới giận hỏi: Vậy chớ mầy nói ai? – Tao đây chớ ai? Trên vua dưới tao. – Ấy! Anh nầy phạm thượng bay! – Không, thật làm vậy chớ. Nầy, để tao nói cho mầy nghe: Ngày xưa tao túng tiền xài, chạy đi hỏi người nầy bốn năm quan ; chạy đi hỏi người kia đôi ba quan ; không ai cho. Túng tao mới đi vay. Họ bắt tao làm tờ tạm đứng điểm-chỉ. Mướn học trò làm tờ ; trên đề niên-hiệu, thì là ngài Đức vua đứng, còn dưới kế lấy đó, thì tao đứng. Có phải là trên vua dưới tao không?