Chung một mái trường

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Bốn bể năm châu cũng một nhà,
Cũng thời Petrus đó mà ra.
Kinh qua thời cuộc đầy tao loạn,
Bôn ba táo tợn rồi cũng già.
Tri túc thức thời tri số mạng,
Tri nhàn thất vận tri nhân gian,
Bè bạn cùng thời chung cảnh ngộ,
Thương nhau cùng học trường giỏi giang.
14.6.16