Chùm Thơ Made In Paris 3

Nguyễn Ngọc Re

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm