CÀY TRÊN ĐẤT KHÁCH

Nguyễn Ngọc René

CÀY TRÊN ĐẤT KHÁCH

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm

Lá đổ muôn chiều nhớ cố hương

Mùa thu đất khách những dặm đường

Mòn chân mỏi gối đời chưa hưởng

Dưỡng trí hưu về mãi vấn vương…

*

Năm năm mới được tấm thân nhàn

Đúng tuổi thôi cày bổng lộc an

Nghĩ tới sao lòng thêm chán nản

Đành thôi gắng cực nỗi vô vàn

*

Luống tuổi khi cày cấy ruộng sâu

Nhìn thôi ngán ngẩm dạ âu sầu

Gian nan vất vả nào ai thấu

Tuổi ngọ cơ hàn khổ giống trâu…

*

Ngồi xe lửa điện thảo đôi dòng

Sáng sớm sương mờ chỉ ước mong

Rảnh nợ cho xong chờ đợi ngóng

Lương hưu trọn gói mệt lưng còng…

*

Đất khách quê người nhớ xứ ta

Hồn sao sống mãi với thơ nhà

Dầu xa vạn dặm tình luôn thả

Gởi gió mây ngàn vẹn khúc ca…

*

Thơ về cố tả gió ngàn mây

Đến tận phương xa ước vọng đầy

Độc giả xem chơi đừng giận lẫy

Mơ màng lắm mộng để buồn lây…

N3-Nguyễn Ngọc René – 16/08/2017