Cánh chuồn chuồn đỏ

(Dân ca Nhật Bản – Soạn lời Việt : Nguyễn Vĩnh Tiến)

Hình ảnh do Peter Le (Lê Hữu Phước – PK 64-71) thực hiện.