Các vị Thầy trường Petrus Ký thời tiền chiến

BS Trần Ngươn Phiêu

(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” –Học trò Petrus Ký)