Bồng Bềnh Theo Trí Nhớ

GS Lưu Khôn

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)