Bài không tên số 7

Nhạc và lời : Vũ Thành An

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2017