Bài không tên số 3

Nhạc và lời : Vũ Thành An

Tiếng hát: Phạm Cao Tùng

Thu âm và thực hiện: Phạm Cao Tùng

Brisbane – Australia

2022