BẠC TẦN HOÀI

泊秦淮 

Ðỗ Mục

杜牧

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

     Cách giang do xướng Hậu-đình-hoa.

煙籠寒水月籠沙

夜泊秦淮近酒家

商女不知亡國恨

隔江猶唱後庭花

Bài dịch của Trần Trọng San:

Khói in nước lạnh, trăng in cát;

    Ðêm đến Tần-Hoài, cạnh tửu gia.

Ca-nữ đâu hay sầu mất nước,

Cách sông, còn hát Hậu-đình-hoa

(Tài liệu trích dẫn:  Trần Trọng San.  Thơ Ðường. Cuốn 1.  Saigon: Tác Giả Xuất Bản, 1965.  Tr. 187-188).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn:

      Khói vờn sông lạnh, cát trăng pha,

          Tần-Hoài thuyền đậu, quán không xa.

   Ca-nữ chẳng hay sầu mất nước,

   Bên sông vẫn hát Hậu-đình-hoa.

Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế

18-05-1997