Hình 5: PUF

Hình 6: PUF PUF PUF

Hình 7: POP

Hình 8: 500.000 ĐÔLA

Hình 9: 500.000 ĐÔLA

Hình 10: HIPS HIPS

Hình 11: HÌNH PHẠT KHỔ SAI KẺ NÀO GIẢ MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN HÀNG QUỐC GIA PHÁT RA1000

Hình 12: KẾT LUẬN “ĐI” GIÓ THÌ GẶT BÃO


Tình yêu không có mù

Nó bị chứng viễn thị

Bằng cớ : Nó bắt đầu nhận thấy các tật xấu khi nó đã đi xa rồi.

Miguel Zamacois